BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ------------------
V/v: Vướng mắc qua thanh tra thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.
Trả lời công văn số 2016/CT-TTrT ngày 9/8/2011 của Cục thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc qua thanh tra thuế của Cục Thuế tỉnh Gia Lai tại Công ty Điện lực Gia Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm 5.4b, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:
"Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh toạc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng."
Tại điểm 5.5 Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC quy định:
"Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT."
Căn cứ các quy định trên, nếu từ ngày 01/01/2008 đến ngày 10/05/2008 Công ty Điện lực Gia Lai xuất hàng hóa để cho, biểu, tặng khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng. Trường hợp Công ty điện lực Gia Lai bán hàng hóa giảm giá cho khách hàng thì phải ghi giảm giá trên hóa đơn. Trường hợp Công ty điện lực Gia Lai trong năm 2008 có xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng khách hàng không thu tiền nhưng chưa kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, nay qua thanh tra phát hiện thì Công ty phải nộp thuế GTGT đầu ra đối với hàng hóa cho, biếu, tặng đó theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.
- Tại điểm 5, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:
"Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty Điện lực Gia Lai xuất hóa đơn GTGT cho Trung tâm viễn thông điện lực Tây Nguyên tháng 04/2007, các đơn vị đã kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định. Trung tâm viễn thông điện lực Tây Nguyên đã được cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở Trung tâm năm 2007 thì sau thời điểm kiểm tra của cơ quan thuế (năm 2009), Công ty điện lực Gia Lai và Trung tâm viễn thông điện lực Tây Nguyên không được khai bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT trên hóa đơn GTGT Công ty Điện lực Gia Lai phát hành cho Trung tâm viễn thông điện lực vào thời điểm tháng 4/2007.
- Tại điểm 1.25, mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:
"Dịch vụ bưu chính viễn thông và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ."
Tại tiết c, điểm 1.2, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC quy định:
"c.1 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.
c.2- Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế
Tại điểm 10, mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:
"Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Intenet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến)."
Tại tiết c, điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định:
"c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

c.6. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.
c.7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng ... được tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh."
Căn cứ các quy định trên, số thuế GTGT đâu vào của thiết bị đầu cuối phục vụ cho hoạt động kinh doanh viễn thông công ích theo chương trình của Chính phủ (không chịu thuế GTGT) phát sinh từ ngày 11/5/2008 đến ngày 31/12/2009 của Công ty điện lực Gia Lai không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, KK&KTT, KTNB
- Lưu: VT, DNL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?