VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3688/VPCP-KTTH
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu Pháp thực hiện dự án ODA.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Bộ tài chính
- Bộ ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 84 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 7 năm 2003), Bộ Tài chính (công văn số 7458 TC/TCT ngày 18 tháng 7 năm 2003) về việc chính sách thuế đối với nhà thầu Pháp thực hiện dự án ODA theo Nghị định thư Pháp - Việt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gặp và giải thích cho phía Pháp theo hướng không mở rộng diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà thầu Pháp tham gia thực hiện dự án ODA tại Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính tiến hành đàm phán, thuyết phục phía Nhật Bản để bãi bỏ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu Nhật Bản tham gia thực hiện dự án ODA tại Việt Nam, đưa tất cả các nhà thầu xây dựng của nước ngoài và cả của nước ta áp dụng một cơ chế chính sách về thuế thống nhất và cùng chung một mặt bằng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy