BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3689/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2588/CT-KTrT2 ngày 23/9/2013 và công văn số 1684/CT-KTrT2 ngày 24/6/2013 củaCục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản b.2 điểm 2.16 phụ lục 4Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuấthóa đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

"b.2. Tài sản điều chuyển giữacác đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điềuchuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệpthì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản,kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

- Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợpkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kêkhai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơnvị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách,hợp chất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữacác đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điềuchuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệpthì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản,kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

- Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đãban hành công văn 1253/TCT-KK ngày 11/4/2012 hướng dẫn như sau:

"Trường hợp Công ty cổ phầnSomeco Sông Đà (trụ sở chính tại thành phố Hà Nội) có Chi nhánh Công ty tạithành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty tại miền Trung (trụ sở chính tạithành phố Đà Nẵng). Công ty và các Chi nhánh Công ty kê khai nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời điểm năm2009 Công ty cổ phần Someco Sông Đà có quyết định giải thể Chi nhánh Công tytại thành phố Hồ Chí Minh và giao Chi nhánh Công ty tại miền Trung tiếp nhậntoàn bộ thiết bị, tài sản, con người cũng như giải quyết toàn bộ các vướng mắccòn tồn tại các công trình, các việc có liên quan về kinh tế, tài chính của Chinhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Công ty tại thành phố HồChí Minh phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có)cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung kêkhai khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng theo chế độ quyđịnh; nếu Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh khi giải thể chưa làm thủtục bàn giao cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung thì Công ty có trách nhiệmbàn giao bổ sung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung thực hiện kê khai khấu trừvà hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH điện tử Foster tại Đà Nẵng (Công ty) có 1 chi nhánh tại QuảngNgãi, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vịtrực thuộc, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, chi nhánh thực hiện đầy đủ sổ sáchkế toán và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế QuảngNgãi thì khi Công ty TNHH điện tử Foster - Đà Nẵng (Công ty) có quyết định giảithể chi nhánh tại Quảng Ngãi và giao cho Công ty tại Đà Nẵng tiếp nhận toàn bộthiết bị, tài sản, con người cũng như giải quyết toàn bộ các vướng mắc còn tồntại có liên quan về kinh tế, tài chính của chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi,chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vàochưa khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty để Công ty kê khai khấu trừ tại Cục Thuếthành phố Đà Nẵng theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Quảng Ngãi được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KK&KTT; PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn