BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3689/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bình Dương

Trảlời công văn số 5736/CT-TT &HT ngày 31/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương vềưu đãi thuế TNDN đối với phòng khám đa khoa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm10 mục II Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” Phụ lụcban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quyđịnh về thuế TNDN quy định: “Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân khám,chữa bệnh, thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh; thành lậptrung tâm hoạt động cứu trợ tập trung chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi, trungtâm lão khoa”.

Điểm7 Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trong thờigian được miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạt độngkinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanhđược miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêngđược thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế đượcxác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ nhân (x) với tỷ lệ phần trăm(%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổngdoanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế”.

Căncứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân hoặc côngty TNHH) là cơ sở kinh doanh mới thành lập, đăng ký ngành nghề kinh doanh làphòng khám đa khoa thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho hoạt động khám chữa bệnh;còn hoạt động kinh doanh dược phẩm, thiết bị dụng cụ y tế và các hoạt động kinhdoanh khác không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Doanh nghiệp phải theo dõi hạchtoán riêng thu nhập của hoạt động khám chữa bệnh được miễn, giảm thuế; trường hợpkhông hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động khám chữa bệnh đượcmiễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ nhân(x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động khám chữa bệnh so với tổngdoanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương