VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3689/VPCP-QHQT
V/v: Dự án đầu tư sản xuất thép mạ hợp kim nhôm/kẽm của Công ty BHP Steel Ltd

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính

Ngài Đại sứ úc tại Việt Nam và Ông chủ tịch tập đoàn BHP Steel Ltd. Khu vực Châu Á (úc) có công thư gửi Thủ tướng Chính phủ (kèm theo) đề nghị được làm rõ thêm về vấn đề thuế xuất nhập khẩu nguyên liệu để thực hiện dự án đầu tư sản xuất thép mạ hợp kim nhôm/kẽm tại Việt Nam. Về việc này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính làm rõ vấn đề nói trên trong quá trình xử lý cấp giấy phép cho dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 2, công văn số 833/CP-QHQT ngày 19 tháng 6 năm 2003. Riêng việc phía úc đòi ta cam kết duy trì mức thuế 0% đối với nguyên liệu nhập trong 5 năm cần giải thích rõ là Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ, song không thể cam kết những điều vượt thẩm quyền.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy