BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 369/BGTVT-KHĐT
V/v: Thành lập khu chuyển tải tại khu vực Tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2814/UBND-KTXD ngày 27/12/2008 của UBND tỉnh Phú Yên, văn bản số 2342/CHHVN-BCBngày 12/11/2008 và văn bản số 79/CHHVN-BCB ngày 15/01/2009 của Cục Hàng hảiViệt Nam về việc thành lập khu chuyển tải tại khu vực Đà Diễn và Xuân Đài, tỉnhPhú Yên cùng các tài liệu liên quan kèm theo.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến nhưsau:

1. Về chủ trương, thống nhất với đề nghị của Tỉnh PhúYên về việc thành lập khu chuyển tải phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa, đáp ứngnhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Việc nạo vét, kết hợp tận thu sản phẩm cát do địaphương chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo quy định của Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăngcường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò khai tháccát, sỏi và nạo vét tận thu cát, sỏi lòng sông và các quy định khác liên quan;đồng thời đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tổ chức tiến hành rà soát, kiểm tra chặtchẽ theo Chỉ thị số 29/2008/CT-CP ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đốivới các hoạt động xuất khẩu cát, cần chấm dứt sau khi kết thúc các hợp đồngđược ký kết trước ngày 30/11/2008.

3. Chủ đầu tư khu chuyển tải chịu trách nhiệm toàn bộviệc đầu tư xây dựng khu chuyển tải, hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, nạovét và duy tu luồng (nếu có) phục vụ khu chuyển tải theo sự hướng dẫn của cơquan nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ theo các quy định hiện hành, đảm bảo antoàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

4. Giao Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra, rà soát hoànchỉnh hồ sơ để thoả thuận các nội dung cụ thể và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiệncác bước tiếp theo theo quy định hiện hành (lưu ý về các giấy tờ cho phép nạovét, tận thu, xuất khẩu sản phẩm cát, quyết định phê duyệt dự án của địaphương, khối lượng xuất khẩu và thời gian thực hiện); tổ chức thực hiện quản lýnhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực chuyển tải theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ;
- Các Bộ: CT, XD, TN&MT;
- Các Vụ: VT, PC;
- Lưu VT, KHĐT (03).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng