BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/BNN-HTQT
V/v Cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Thủtướng Chính phủ

Ngày05/10/2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận được công văn số 6979/VPCP-QHQT củaThủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tính khả thi đối với đề xuất mở rộngdự án Cạnh tranh Nông nghiệp (ACP) thêm 13 tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL).

Đoàncông tác Ngân hàng Thế giới đã tổ chức đánh giá định kỳ dự án ACP lần thứ 5 từngày 22/11/2011 đến ngày 2/12/2011 với mục tiêu chính là hoàn thành việc tái cơcấu dự án đã được thống nhất từ tháng 3/2011 (Đợt đánh giá giữa kỳ) và điều chỉnhHiệp định dự án. Đoàn đánh giá đã làm việc với các Bộ, ngành trung ương về việccơ cấu lại vốn để điều chỉnh vùng dự án tại các tỉnh ĐBSCL cũng như rà soát khảnăng hấp thu vốn của 08 tỉnh thực hiện dự án. Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệpvà PTNT đã có công văn số 3826/BNN-HTQT ngày 27/12/2011 gửi các Bộ, ngành vềviệc cơ cấu lại dự án ACP để mở rộng phạm vi thực hiện dự án tại các tỉnh ĐBSCL(Đề cương chi tiết đính kèm) và đã nhận được ý kiến góp ý của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại công văn số 217/NHNN-HTQT ngày 12/01/2012, của Bộ Tài chínhtại công văn số 989/BTC-QLN ngày 19/1/2012 và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạicông văn số 496/BKHĐT-KTĐN ngày 04/02/2012. Bộ Nông nghiệp và PTNT xin tóm tắtý kiến đóng góp của Bộ, ngành như sau:

1. Vềchủ trương tái cơ cấu nguồn vốn để mở rộng phạm vi thực hiện dự án:

CácBộ, ngành đều thống nhất chủ trương với đề xuất cơ cấu lại vốn dự án ACP để điềuchỉnh vùng dự án tại các tỉnh ĐBSCL, tập trung chủ yếu vào các mô hình sản xuất“1 phải, 5 giảm” và xây dựng các cánh đồng mẫu lớn cho các vùng sản xuất lúa trọngđiểm ở ĐBSCL nhằm tăng tính cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam, đồng thời nâng caohiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và PTNTvà Ngân hàng Thế giới, dự án sẽ dư khoảng 9,4 triệu USD bao gồm 6,3 triệu USDtừ hợp phần A (Tăng cường công nghệ nông nghiệp) và 3,1 triệu USD vốn viện trợkhông hoàn lại do Cơ quan Phát triển quốc tế (CIDA), Canada tài trợ (Hiệp địnhtài trợ không hoàn lại có hiệu lực từ ngày 6/10/2011).

2. Vềnội dung trong Đề cương chi tiết tái cơ cấu để điều chỉnh phạm vi dự án:

Mộtsố ý kiến yêu cầu bổ sung, làm rõ khi cơ cấu lại vốn để điều chỉnh phạm vi baogồm các tỉnh ĐBSCL: (i) Xem xét, cân nhắc năng lực thực hiện của các đơn vịtham gia dự án; (ii) Phân tích, đánh giá, làm rõ thách thức đối với dự án đangtriển khai; (iii) Làm rõ cơ chế tài chính và sự phối hợp tổ chức, quản lý thựchiện giữa Ban điều phối và các bên tham gia dự án; (iv) Xây dựng kế hoạch thựchiện chi tiết của dự án theo từng hợp phần, phân kỳ thực hiện theo năm, số tiềndự kiến điều chỉnh tương ứng theo đồng SDR và USD; (v) Tuân thủ quy định vềquản lý và sử dụng vốn ODA theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ; (vi)Đánh giá những khó khăn qua 3 năm thực hiện và rút kinh nghiệm để thực hiện tốthơn trong 2 năm còn lại của dự án. Đây là những ý kiến rất bổ ích giúp Bộ Nôngnghiệp và PTNT hoàn thiện trong quá trình thẩm định,
phê duyệt để đảm bảo việc thực hiện dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Vớinhững ý kiến đóng góp nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT kính trình Thủ tướngChính phủ những nội dung sau đây:

1. Đồngý chủ trương cơ cấu lại vốn để mở rộng dự án ACP tại các tỉnh ĐBSCL;

2. Giaocho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, ký Hiệp định điều chỉnh phù hợp với cơcấu lại vốn để mở rộng phạm vi thực hiện dự án tại các tỉnh ĐBSCL.

3. Giaocho Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt dự án theo Nghị định131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

BộNông nghiệp và PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý các dự án NN
;
- Lưu: VT, HTQT (VTHH-06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng