BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 369/BTP-PLQT
V/v sửa đổi Hiệp định Tài trợ Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 901/NHNN-HTQT ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Quý Ngân hàng đề nghị Bộ Tư phápcho ý kiến về việc gia hạn thời gian thực hiện một số hoạt động trong Hiệp địnhTài trợ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp nhận thấy việc giahạn thời gian thực hiện đối với 3 hoạt động liên quan đến thuế tư vấn để thựchiện một số công việc liên quan đến Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là cầnthiết, phù hợp với tình hình thực tế triển khai hoạt động của Hiệp định tài trợhiện nay, đồng thời đảm bảo tính khả thi của các cam kết theo Hiệp định tàitrợ.

2. Nội dung gia hạn là những sửađổi về mặt kỹ thuật, do vậy cần thống nhất giữa hai bên ký kết Hiệp định. Nộidung đề xuất gia hạn không có điều khoản nào trái với quy định hiện hành củapháp luật Việt Nam. Về trình tự thủ tục gia hạn, đề nghị Quỹ Ngân hàng thựchiện theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tưpháp về gia hạn thời gian thực hiện một số hoạt động trong Hiệp định Tài trợcủa Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, xin gửi đến Quý Ngân hàng thamkhảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PLQT (Tb, T).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Hoàng Phước Hiệp