BỘ TƯ PHÁPTHANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369 /BTP-TTR
V/v đề nghị đăng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Cục Công nghệ Thông tin

Thực hiện Quyết định 4302/QĐ-BTP ngày 24/11/2011 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 và Quyếtđịnh số 09/QĐ-TTR ngày 03/5/2012 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanhtra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại tỉnh Bắc Ninh. Quá trình thanhtra, Thanh tra Bộ đã phát hiện:

- Văn phòng công chứng Hùng Vương có hành vi hoạt động khôngđúng trụ sở đã đăng ký, vi phạm Điểm d Khoản 3 Điều 21 Nghị định 60 của Chínhphủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

- Phát hiện 10 tổ chức hành nghề công chứng thực hiện côngchứng một số hợp đồng thế chấp mà đối tượng hợp đồng là quyền sử dụng đất vànhà ở nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa chứng nhận quyền sởhữu nhà ở, vi phạm Điều 91 Luật nhà ở.

Thanh tra Bộ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vàChánh Thanh tra Bộ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổchức hành nghề công chứng và Công chứng viên có hành vi vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

Để các tổ chức hành nghề công chứng và các Công chứng viêntrong cả nước kịp thời rút kinh nghiệm, hạn chế các vi phạm tương tự. Thanh traBộ đề nghị Cục Công nghệ thông tin đăng tin các quyết định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tư pháp đã áp dụng đối với các tổ chức hành nghề côngchứng và công chứng viên tại tỉnh Bắc Ninh được gửi kèm theo công văn này.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HSTTR.

TL.CHÁNH THANH TRA
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Đoàn Văn Hường