BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 09/ĐTXD-TMT ngày 14/10/2013của Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm về đề nghị chấp thuận luận chứng PCCC thayđổi thang bộ thoát nạn từ N1 sang N2, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06-.2010/BXD "An toàncháy cho nhà và công trình" được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xâydựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó cóquy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong cácnhà có chiều cao lớn hơn 28m...(tại Mục 3.4.12.QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty, sau khi xem xét kết quả thẩmduyệt của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Công văn số 1795/PCCC &CNCH-P3 về việc thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sungcho buồng thang loại N2 thay thế buồng thang loại N1 của công trình Tòa nhà vănphòng và cho thuê tại 76 Giảng Võ ngày 17/9/2013; Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7- QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng chấp thuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12.QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang N1 cho dự áncông trình nêu trên.

Đề nghị Quý Công ty tuân thủ các yêu cầu tại nội dung thẩmđịnh của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ;

Các giải pháp bổ sung, thay thế đã được sự thẩm duyệt vàđồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được gửi vềBộ Xây dựng theo đúng quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH Thiết bịMinh Tâm được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà