BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/TCHQ-TXNK V/v chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.
(Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 042 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ngày 19/01/2021 về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo mục 6 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 do Chính phủ ban hành thì đối với chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi tài trợ máy thở để phòng, chống đại dịch Covid-19: “Chính phủ thống nhất nội dung đề xuất của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 13256/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2020 về nội dung thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần. Giao Bộ Tài chính ban hành danh mục cụ thể linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định.”

Theo đó, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2020 là ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP về chủ trương miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở. Việc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất máy thở từ ngày Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố đại dịch COVID-19 là vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tập đoàn Vingroup - Công ty CP được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Dung (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn