VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3690/VPCP-QHQT
V/v Đề xuất dự án đầu tư Khu du lịch được phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 2471/UB-VP ngày 7 tháng 7 năm 2003), của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 3125/UB-VP ngày 1 tháng 7 năm 2003) về chủ trương thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng khu du lịch cao cấp được phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu các dự án đầu tư đề xuất nói trên, lưu ý làm rõ tính chất ưu việt và khả năng đóng góp của dự án vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (nhất là đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch, tăng thu cho ngân sách địa phương, giải quyết công ăn việc làm...), đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, và Quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ




Đoàn Mạnh Giao