TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3691/BNV-CCVC
V/v: Thông báo hết hiệu lực văn bản

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Trong thời gian trước đây, để kịp thời triển khai thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức theo tinh thần Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003 và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 537/BNV-CCVC ngày 15 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn một số vấn đề trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và công văn số 567/BNV-CCVC ngày 17 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương cho cán bộ, công chức từ loại B, loại C sang loại A hoặc loại C sang loại B.

Hiện nay Bộ Nội vụ đang triển khai nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP Các nội dung có chứa đựng các quy định chung thuộc 2 văn bản nói trên sẽ được nghiên cứu để bổ sung vào dự thảo các Nghị định thay thế để đảm bảo thực hiện đúng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác. Vì vậy, Bộ Nội vụ thông báo kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 bãi bỏ các công văn sau:

- Công văn số 537/BNV-CCVC ngày 15 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn một số vấn đề trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

- Công văn số 567/BNV-CCVC ngày 17 tháng 3 năm 2004 về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương.

Bộ Nội vụ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ.
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lưu: VT, CCVC

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung