BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 3692-CV/BTCTW
V/v xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cáctỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụđã nhận được ý kiến của nhiều địa phương về việc xếp ngạch, bậc lương đối vớicán bộ cấp xã có các văn bằng: cử nhân chính trị, trung cấp chính trị,… Căn cứcác quy định của Đảng, Nhà nước và sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nộivụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổchức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn cụ thể đốivới cán bộ cấp xã tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn thì mỗi chức danh của cán bộ, công chức cấp xãđều có tiêu chuẩn cụ thể về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tuynhiên đến nay vẫn còn một số địa phương cán bộ cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, nhấtlà tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực hiệnchính sách đối với cán bộ cấp xã theo quy định hiện hành.

2. Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CPngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với cán bộ xã được thực hiệnnhư sau:

- Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạochuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, theo quy định tại điểm b khoản 1Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thực hiện xếp lương như công chức hành chínhquy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 11/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cánbộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyênmôn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạchchuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệpvụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

- Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn,nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.

3. Đối với các văn bằng cử nhân chính trị, trungcấp chính trị được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp:

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ ChíMinh có nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; cao cấp lý luậnchính trị - hành chính (Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/12/2008 của Chínhphủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

- Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có nhiệm vụ đào tạo và cấp bằng trung cấp lý luận chính trị; trungcấp lý luận chính trị - hành chính (Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 củaBan Bí thư Trung ương Đảng, (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy củatrường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Các văn bằng nêu trên có giá trị, đủ điều kiện đểxếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.

4. Căn cứ các quy định nêu trên, bằng đại học chínhtrị là bằng đại học chuyên ngành. Các văn bằng: Trung cấp chính trị; trung cấpchính trị - hành chính và văn bằng được công nhận tương đương(1), Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quanthống nhất vận dụng các văn bằng trên để xếp ngạch, bậc lương như đối với bằngtrung cấp chuyên ngành. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này đối vớiđội ngũ cán bộ cấp xã đang công tác tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2012.

5. Tổ chức thực hiện

- Việc xếp ngạch bậc lương đối với đội ngũ cán bộcấp xã nêu trên, thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH, ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, BộLao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triểnkhai, báo cáo Thường trực cấp ủy chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Học viện Chính trị - Hành chính QGHCM;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Vụ CSCB (3 bản)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh(1) Theo Quy định256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về việc xácđịnh trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chínhtrị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã họcchính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốcgia Hồ Chí Minh