BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3692/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cụcthuế Tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục thuế nhận được công văn số 1604/CT-THNVDTđề ngày 01/07/2013 của Cục thuế Tỉnh Đắk Lắk về chính sách thuế. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí trước bạ

Điều 3 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

"Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịulệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khiđăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ cáctrường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này."

Căn cứ quy định nêu trên, đối với tài sản bảo đảmcó đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì người nhận chuyển quyền sở hữu,quyền sử dụng tài sản đó phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuếtỉnh Đắk Lắk về việc xác định thu nhập chịu thuế và kê khai, nộp thuế đối vớihoạt động phát mãi tài sản bảo đảm tiền vay nêu tại công văn số 1604/CT-THNVDTđề ngày 01/07/2013 nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn