VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3692/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập Công ty TNHH BVQI Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính
- Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4189 BKH/VPTĐ ngày 10 tháng 7 năm 2003), và ý kiến của các cơ quan liên quan về Dự án thành lập Công ty TNHH BVQI Việt Nam theo hình thức 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án thành lập Công ty BVQI Việt Nam theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với mục tiêu hoạt động cung cấp các dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế và các hoạt động liên quan kèm theo dịch vụ nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể và cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao