TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 36952/CT -HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Thanh Sơn.(Địa chỉ:s 63/42- Khu thủ công nghiệp LạcTrung, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. MST:0100885317)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 49/CV-CTCPTS ngày 19/05/2016 ca Công ty Cổ phần Thanh Sơn (sau đâygọi tt là Công ty) hỏi về chínhsách, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế giá trị gia tăng quyđịnh.

+ Tại Khoản 20, Điều 4 quy định:

"Khu phi thuếquan bao gm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảothuế, khu bo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại- công nghiệp và các khu vực kinhtế khác được thành lập và đượchưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ. Quan h mua bán trao đi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khu.”

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

1. Thuế sut 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận ti quốc tế; hàng hóa, dịch vụthuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụngmức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điu này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ đượcbán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứngcho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan; hàng hóa, dịch vụ cung cp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trựctiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

2. Điu kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu quangân hàng và các chngtừ khác theo quy định của pháp luật;...

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dch vdo cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn,kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụcung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuếquan);...”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụkhông được quy định tại Điu 4, Điều 9 và Điu 10 Thông tư này...

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khácnhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đi với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sởkinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mứcthuế suất cao nhất cahàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh...”

Căn cứ quy định trên, căn cứ Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư số 5447758860 ngày 04/05/2016 do BQL các KCN Bắc Ninh cấp cho Công tyTNHH NC LED VINA. Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc sau:

Trường hợp Công ty cổ phần ThanhSơn cho Công ty TNHH NC LED VINA (làdoanh nghiệp chế xut) thuê một phn xưởng sản xuất (8.064m2 đã được ghi trong Giấy chứng nhận đầutư) thì hoạt động cho thuê diện tích xưởng sản xuất nêu trên được áp dụngmức thuế suấtthuế GTGT là 0%nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2Điều 9 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính.

Đối với hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng...quy định tại Khon 3, Điều 9 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B Tài chính áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Hai bên phải xác địnhcụ th hoạt động cho thuê áp dụngthuế suất thuế GTGT 0% và hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, trườnghợp không xác định được thì phải tính và nộp theo mức thuế suất cao nhất là10%.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề ngh Công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế s 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn