BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3696/TCT-DNL
V/v trả lời chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời kiến nghị của Tập đoàn Điệnlực Việt Nam tại công văn số 651/EVN-HĐTV ngày 13/9/2013 về việc không tínhthuế GTGT đối với các dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, trọn bộ của các dựán nguồn điện và không tính phạt chậm nộp thuế trong thời kỳ quá độ thành lậpcác Tổng công ty phát điện, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Thuế GTGT đối với các dây chuyềnmáy móc thiết bị đồng bộ, trọn bộ của các dự án nguồn điện:

Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

"Hàng hóa, dịch vụ sử dụng chosản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị giatăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Điều 5 Luật thuế GTGT số13/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT và Khoản 1, Điều 1 Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sungcác khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 không quy định các dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ của các dự án điện thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợpTập đoàn Điện lực Việt Nam mua dây chuyền, máy móc thiết bị của các dự án điệnthuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Tập đoàn phải kê khai, nộp thuế GTGT theoquy định.

2. Phạt chậm nộp thuế GTGT trongthời kỳ quá độ thành lập các Tổng công ty phát điện:

Vấn đề này, Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế đã nhận được vướng mắc tại công văn số 1378/GENCO3 -TC-KT ngày 6/5/2013 vàcông văn số 1906/GENCO3 -TC-KT ngày 10/6/2013 của Tổng công ty phát điện 3 đềnghị không tính phạt chậm nộp thuế GTGT trong quá trình sắp xếp đổi mới doanhnghiệp. Bộ Tài chính đã có công văn số 11900/BTC-TCT ngày 6/9/2013 về việckhông tính phạt chậm nộp thuế GTGT trong thời gian tổ chức lại doanh nghiệp đốivới Tổng công ty phát điện 3.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoànĐiện lực Việt Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn