BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3699 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo sang Philippines

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Bộ Thương mại nhận được công văn số 1282/TCT-KD ngày 7 tháng 7 năm 2004 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam về đề nghị xác nhận giá hợp đồng trúng thầu bán gạo cho NFA (Philipines);

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Ngày 18 tháng 6 năm 2004 Bộ Thương mại có công văn số 3179 TM/XNK gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam về việc tham gia dự thầu do NFA tổ chức ngày 1 tháng 7 năm 2004. Theo đó, Bộ Thương mại đồng ý với đề nghị của Hiệp hội Lương thực cử Tổng Công ty Lương thực miền Nam dự thầu, đồng thời giao Hiệp hội Lương thực tính toán kỹ nguồn hàng của ta và căn cứ giá lúa gạo trong nước và thế giới để chỉ đạo doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả khi thực hiện hợp đồng trúng thầu, không để người mua ép giá, không gây biến động giá lúa gạo trong nước.

Bộ Thương mại đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Nam báo cáo Hiệp hội và Bộ chức năng để được xem xét theo quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu