BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 36TCT/DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế gửi kèm theo công vănnày bản photocopy Văn thư đề ngày 24/11/2004 của Công ty TNHH XDTM Thiên Nam về việc xin được hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tưsố 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quyđịnh: “Trường hợp cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc khôngcó tư cách pháp nhân như tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xâylắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phảikê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạngmục công trình theo tỷ lệ 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục côngtrình chưa có thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên thì nếu côngty tổ chức các đơn vị thi công ở tỉnh Bình Dương không có tư cách pháp nhân,thì các công trình này kê khai tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu,trường hợp trước tháng 7/2004 công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ, đã nộp thuế GTGT phát sinh cho Cục thuế tỉnh Bình Dương thì đề nghịCục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác nhận cho công ty các hóa đơn, chứng từcông ty đã kê khai, số thuế GTGT công ty đã nộp (nếu có), số thuế GTGT còn đượckhấu trừ kèm theo bản photocopy có dấu sao y bản chính của Cục Thuế để Cục ThuếTP Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi và giải quyết tiếp.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TPHồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH XDTM Thiên Nam (76 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến