BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BGDĐT-GDĐH
V/v đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học, học viện,
- Các trường đại học và cao đẳng
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Để có thông tin đầy đủ, chính xáccủa các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệchính quy năm 2014 nhằm công bố công khai trên trang thông tin điện tử của BộGiáo dục và Đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trongviệc chọn trường, ngành nghề đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học,học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đạihọc, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) đăng ký thông tin tuyển sinh đạihọc, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (theo mẫu Phụ lục kèm theo) như sau:

a) Tên trường, địa chỉ, điện thoại,số fax, địa chỉ Website của trường.

b) Tên ngành, mã ngành đào tạotrình độ đại học, cao đẳng.

c) Khối thi hoặc khối xét tuyển tươngứng của từng ngành.

d) Vùng tuyển sinh.

đ) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm2014 (chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và tổng chỉ tiêu củatrường).

e) Phương thức tuyển sinh theo từngtrình độ đào tạo: Trường cần ghi rõ là tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổchức hoặc tổ chức tuyển sinh riêng.

g) Các thông tin khác như: Điềukiện tuyển sinh các ngành năng khiếu, môn thi năng khiếu, hệ số môn năng khiếu(nếu có); số chỗ trong ký túc xá; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theongành, khối thi; mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài cônglập), các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trìnhPOHE,... được Bộ cho phép.

Mẫu đăng ký thông tin tuyển sinhđược tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn.

Đề nghị các trường gửi thông tinđăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 về Bộ Giáo dục vàĐào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo đường chuyển phát nhanh, địa chỉ Vụ Giáodục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nộivà qua Email theo địa chỉ: [email protected] trước ngày 15/01/2014. Mọi thôngtin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 04-38692392; fax: 04-38681550.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cáctrường đăng ký thông tin tuyển sinh đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thờihạn quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KT&KĐ CLGD (để ph/ hợp);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để ph/hợp);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

THÔNGTIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

(Kèmtheo công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2014)

1. FILE THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂNSINH ĐH, CĐ NĂM 2013

Qui định cách đặt tên File dữ liệu:Tên_ký_ hiệu _trường_TTTS14.doc (ví dụ: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: BKA TTTS14.doc);

Yêu cầu các File dữ liệu được gõtheo kiểu Telex và sử dụng Font Time New Roman cỡ chữ 12

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BKA

4500

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

+ Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh;

+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung

- Các thông tin khác:

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (04)3869.2104

Website: www.hut.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

3000

Khoa học máy tính

D480101

A

....

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

A

....

.....................................

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1500

Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

A

....

......................................

Ghi chú:

- Cột (1): Các ngành đào tạo (đãđược Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ) ghi theo tên ngành quy định tại danhmục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳng.

- Cột (3): Mã ngành ghi theo mãngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV- trình độ đại học, cao đẳnggồm 1 ký tự và 6 chữ số, ký tự D ứng với số 52 trình độ đại học, ký tự C ứngvới số 51 trình độ cao đẳng.

- Cột (5): Ghi chỉ tiêu của từngngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và tổng chỉ tiêu của trường.

- Cột (6): Ghi rõ vùng tuyển sinhvà phương thức tuyển sinh của trường là thi theo đề thi 3 chung hay tổ chứctuyển sinh riêng, thời gian, thi tuyển hay xét tuyển của từng trình độ đào tạo.Các thông tin khác như: Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu (nếu có), sốlượng KTX, mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), cácchương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE,.. được BộGD&ĐT cho phép.

2. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ


NGƯỜI LẬP BIỂU(Điện thoại liên hệ)

......., Ngày .....tháng ..... năm 2013
HIỆU TRƯỞNG(ký tên đóng dấu)