BỘ XÂY DỰNG
-------------------
Số: 37/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 58 ngày 16/3/2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội đề nghị hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng cho Dự án xây dựng Trung tâm thương mại – dịch vụ công cộng và nhà ở cho thuê tại lô đất C1 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp, trong đó có trường hợp “Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thì không phải xin giấy phép xây dựng.
Theo các tài liệu gửi kèm văn bản của Quý Công ty cho thấy, nếu dự án nói trên đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh theo đúng quy định thì thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.
Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai dự án, chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định về điều kiện khởi công công trình quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng và quản lý đối với công trình được miễn giấy phép quy định tại Điều 9 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-4)
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện