BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/BXD-HĐXD
V/v: tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009.

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng số 1.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 116/TCT-TCPC ngày05/02/2009 của Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) đề nghị hướng dẫn tổ chức thựchiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu theo hình thứcBOT. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày11/5/2007 của Chính phủ, doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thànhlập để tổ chức quản lý kinh doanh Dự án BOT. Do vậy, CC1 thành lập Công ty cổphần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai (DNC) là doanh nghiệp dự án nhằm tổ chứcquản lý kinh doanh Dự án BOT. Theo đó, DNC có thể trực tiếp quản lý kinh doanhcông trình Dự án BOT.

Trường hợp DNC không trực tiếp quản lý kinh doanh dự án thìDNC có thể thành lập ban quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án để giúpmình quản lý thực hiện dự án trên. Do vậy, CC1 không phải thành lập Ban quản lýdự án để quản lý dự án BOT này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty xâydựng số 1 nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện