BỘ XÂY DỰNG
-----------------
V/v: Hướng dẫn bù chênh lệch thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn.
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 03/CV-ĐHS ngày 20/02/2012 của Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn đề nghị hướng dẫn chênh lệch thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD . Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động lớn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước.
Theo quy định của Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến thì vật liệu xây dựng có sử dụng các loại vật tư sản xuất từ thép trong nước như cáp, đường ống,… được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này. Cột bê tông ly tâm đúc sẵn là sản phẩm xây dựng có chứa thép, do vậy nếu giá thép biến động làm ảnh hưởng đến giá của cột bê tông ly tâm đúc sẵn trong hợp đồng thì việc điều chỉnh giá thép trong cột bê tông ly tâm vào giá hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.
Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh