BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- UBND Thành phố Đà Nẵng
- UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế
- UBND Tỉnh Quảng Ngãi
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- UBND Tỉnh Bình Dương
- UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-BXD ngày 16/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. Đoàn công tác của Bộ Xây dựng bố trí làm việc với UBND các tỉnh (thời gian cụ thể theo phụ lục đính kèm). Để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo với những nội dung sau và gửi về Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2011:
- Công tác quản lý nhà nước về chất lượng Vật liệu xây dựng tại địa phương.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm Vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất.
- Công tác kiểm tra chất lượng Vât liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá Vật liệu xây dựng nhập khẩu.
Đề nghị UBND tỉnh, Thành phố bố trí lịch làm việc với các đơn vị sản xuất Clinke xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát trên địa bàn để đoàn kiểm tra làm việc.
Địa chỉ liên hệ: Phạm Văn Quang - Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng. Di động: 0913247272 ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VP, VLXD.
TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Văn Bắc

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?