BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/T CHQ-TXNKV/v phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng magiê sulphat

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 081215/CVHĐ ngày 9/12/2015 của Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt hỏi về mức thuế nhập khu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với mặt hàng có kết quả phân tích là magiê sulphat nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100492826340/A11 ngày 28/7/2015.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khu:

-Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hànhkèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng nhập khẩu có kết quả phân tích là"Magnesium sulphate. 7H2O"theo thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1956/TB-PTPL ngày 31/8/2015, công văn số 537/PTPLHCM-NV ngày 30/9/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. HCM được phân loại thuộc nhóm 28.33"Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat)" phân nhóm “-Sulphat loại khác”, mã số 2833.21.00-- Của magiê”.

-Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng"Magnesium sulphate.7H2O" thuộc mã số 2833.21.00 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

2.VềthuếGTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 1 Điều 3 Nghị đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015; khoản 2 Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015của Bộ Tài chính; Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính; Điều 11 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì: trường hợp mặt hàng nhập khẩu nêu trên nếu được xác định là phân bón theo quy định thì thuộc đối tưng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóa chất Thiên Việt biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VT: VT, TXNK, PL-Thanh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh