BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 37/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng tài sản gắn với quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Côngty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ tổng hợp.

Trảlời công văn số 150CV-CTCPĐT ngày 26/11/2007, của Công ty cổ phần đầu tư xâydựng và dịch vụ tổng hợp hỏi về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng tàisản gắn với quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại mục II Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định:“Đối tượng chịu thuếthu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất nêu tại điểm 1, 2phần này có phát sinh thu nhập đều thuộc diện chịu thuế, không phân biệt hìnhthức, thủ tục chuyển quyền như: cho thuê lại đất thuê của Nhà nước; chuyểnnhượng lại phần vốn góp quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; chuyển quyền thôngqua hình thức cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi và chuyển giao cho bênnhận chuyển nhượng”.

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụtổng hợp có góp 60% phần vốn sau đó chuyển nhượng lại phần vốn góp bằng tài sảnvà quyền thuê đất nếu có phát sinh thu nhập thì phải kê khai nộp thuế thu nhậptừ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

-Tại điểm 1.1b mục IV Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) có quy định:“Việc ghi hóa đơn đối với doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầngtrên đất kèm theo chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để làm căn cứkê khai, nộp thuế như sau:

*Trường hợp xác định riêng được doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầngtrên đất và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thì trênhóa đơn ghi tách riêng doanh thu của từng hoạt động và kê khai, nộp thuế giátrị gia tăng, thuế thu nhập cho từng hoạt động, Cụ thể:

-Doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất là giá bán chưa có thuếGTGT được ghi trên một dòng trên hóa đơn GTGT theo quy định;

-Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất được ghi tách riêngtheo thứ tự:

+Tổng doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất;

+Tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộpNSNN;

+Doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (đã trừ tiền sử dụng đất, tiền trúng đấugiá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp NSNN).

Doanhthu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất phải phù hợp với giá thị trường,Trường hợp đơn vị ghi giá bán không phù hợp với giá thị trường thì doanh thu nhượngbán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất được xác định lại theo nguyên tắc: Doanhthu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầng trên đất đối với các công trình xâydựng phải đảm bảo giá trị công trình, cơ sở hạ tầng trên đất không được cao hơngiá trị quyết toán công trình cộng (+) lãi định mức trong xây dựng cơ bản theoquy định của Nhà nước.

*Trường hợp không xác định riêng được doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạtầng trên đất và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thìdoanh thu để tính thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đấtlà tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu nhượng bán công trình, cơ sở hạ tầngtrên đất và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)”.

Theoquy định nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ tổng hợp có chuyểnquyền thuê đất gắn với tài sản trên đất thì tùy theo từng trường hợp Công ty cóthể lựa chọn việc ghi hóa đơn và kê khai nộp thuế theo hướng dẫn nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương