VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 37/VPCP-KTTH
V/v vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW)

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(văn bản số 16482/BTC-TCĐN ngày 03 tháng 12 năm 2007) về việc vay vốn của Ngânhàng Tái thiết Đức (KFW), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Phát triển Việt Namchịu trách nhiệm đàm phán với Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) để đạt được điềukiện vay tốt nhất, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự vay, tự trả, ngân sách nhànước không cấp bù đối với khoản vay này.

2. Cho phép Bộ Tài chính đượcmiễn áp dụng điều kiện thẩm định theo quy định hiện hành khi cấp bảo lãnh Chínhphủ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm về quyết định lựa chọn cácdự án cho vay lại, lãi suất cho vay lại và xử lý rủi ro tín dụng.

3. Về phí bảo lãnh: cho phép ápdụng mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên khoản dư nợ vay được bảo lãnh.Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải nộp khoản phí bảo lãnh phát sinh vào Quỹtích lũy trả nợ nước ngoài theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy