BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 4037/XDCB ngày 18/9/2013 củaCông ty Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro về hướng dẫn bổ sung giải pháp theoQCVN06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 công trìnhnhà hỗn hợp HH1 tại phường 07, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Xây dựngtrả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD "An toàncháy cho nhà và công trình" được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010.Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xâydựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó cóquy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong cácnhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, sau khixem xét kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứuhộ tại Công văn số 1799/PCCC &CNCH-P3 về việc thẩm duyệt về PCCC đối với cácgiải pháp bổ sung cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của côngtrình nhà hỗn hợp HH1 tại phường 07, TP Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày17/9/2013; Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng chấpthuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thangbộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Đề nghị Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tuân thủ các yêucầu tại nội dung thẩm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứuhộ;

Các giải pháp bổ sung, thay thế đã được sự thẩm duyệt vàđồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được gửi vềBộ Xây dựng theo đúng quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Liên doanh Việt- NgaVietsovpetro được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà