BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 370/BXD-KTXD
V/v: Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Trả lời văn bản số 58/SXD ngày 09/02/2009 của Sở Xây dựngtỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về các nội dung tại mục 1:

- Mọi dự án đầu tư nói chung, dự án đầu tư xây dựng côngtrình nói riêng đều phải đánh giá hiệu quả đầu tư để Người quyết định đầu tưquyết định có đầu tư hay không. Vì vậy, đây là một trong những nội dung quantrọng trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nó quyết địnhviệc thành bại của dự án đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát trong đầu tư xâydựng.

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình là công việcliên quan đến kiểm soát chi phí cho tất cả các khoản mục chi phí trong cơ cấutổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; giá gói thầu; thanh toán, quyếttoán hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, ...;Tổ chức, cá nhân tư vấn được phép thực hiện công việc này theo qui định tạiĐiều 5 của qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theoQuyết định số 06/2008/QĐ-BXD

- Những công việc chưa được nêu trong 10 nội dung công việc(từ số 1 đến số 10) của Điều 3 này thì thuộc nội dung công việc quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình khác, ví dụ như : thẩm tra phương án và chi phíbồi thường, hỗ trợ và tái định cư ...

2. Về các nội dung tại mục 2: Điều kiện để được cấp chứngchỉ kỹ sư định giá xây dựng được qui định cụ thể tại Điều 7 Quyết định số06/2008/QĐ-BXD và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 củaBộ trưởng Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng vàQuyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹsư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ; Phạm vi hoạt động của cánhân tư vấn đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thực hiện theo quiđịnh tại Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

3. Theo quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD thì “Việclựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng” và “Xác định giá gói thầu và giáhợp đồng trong hoạt động xây dựng” là một trong những công việc của tư vấn quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức và cá nhân tư vấn tham gia vào cáccông việc này ngoài yêu cầu hiểu biết về pháp luật đấu thầu, còn đòi hỏi phảicó kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về định giá xây dựng. Do đó, khi tham giathực hiện các hoạt động này, tổ chức và cá nhân tư vấn phải đảm bảo cả 2 điềukiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thựchiện theo qui định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn