THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 370/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh An Giang (Tờ trình số 07/Tr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2009), ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (văn bản số 789/BKH-KTĐP &LT ngày 10 tháng 02 năm 2009),Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1153/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2009) vềviệc đầu tư xây dựng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện ChợMới, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao(BOT) và cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án nêu trên như đề nghị của Ủy bannhân dân tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giangchịu trách nhiệm về năng lực của Nhà đầu tư BOT và chỉ định Nhà đầu tư đàm phánký kết hợp đồng BOT theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải