VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 370/VPCP-CN
V/v: không cho phép nhập mũ giày may sẵn trong nước đã sản xuất được để gia công giầy xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Thương mại,
- Tổng cục Hải quan
- Tổng công ty Da giày Việt Nam,
- Hiệp hội Da giày Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp Hội Dagiày Việt Nam (công văn số 22 CV-HHDG ngày 16 tháng 10 năm 1999, số 26 CV-HHDGngày 22 tháng 11 năm 1999); của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7891/BKH /TMDL ngày 03 tháng 12 năm 1999); của Bộ Công nghiệp (công văn số 5385/CV-KHĐT ngày 22 tháng 12 năm 1999); của Bộ Thương mại (công văn số 6310/TM-XNK ngày 29 tháng 12 năm 1999); của Tổng cục Hải quan (công văn số 8109ngày 29 tháng 12 năm 1999) về đề nghị Thủ tướng Chính phủ không cho phép nhậpmũ giày vào Việt nam để gia công về để gia giày xuất khẩu, thay mặt Thủ tướngChính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Không cho nhập khẩu loại mũgiày đã may sẵn để gia công giày xuất khẩu; chỉ nhập loại mũ giày trong nướcchưa sản xuất được. Giao Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Công nghiệp hướng dẫnthực hiện.

- Tổng cục Hải quan phối hợp BộThương mại kiểm tra chặt chẽ tiêu chuẩn xuất xứ sản phẩm giày dép xuất khẩu vàviệc nhập khẩu loại mũ giày từ nước ngoài vào để gia công giày xuất khẩu sangthị trường EU.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTTH, QHQT, TTTTBC,
- Lưu CN (5), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP. CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Tôn