BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3700/QLD-GT
V/v xét thầu mặt hàng thuốc nhóm EMA, ICH, PIC/s

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: SởY tế Hà Nội

Phúc đáp văn bản số 38/SYT-NVD ngày 13/3/2013của Sở Y tế Hà Nội về vướng mắc trong việc xét thầu các thuốc sản xuất tại cácnước tham gia EMA, hoặc ICH, hoặc PIC/s tại gói thầu thuốc theo tên generic quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu muathuốc trong các cơ sở y tế, Cục Quản lý dược có ý kiến như sau:

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế, điều kiện dự thầu vào nhóm thuốc sản xuất tại cácnước tham gia EMA, hoặc ICH, hoặc PIC/s là các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩnGMP theo nguyên tắc của PIC/s-GMP hoặc EU-GMP do cơ quan có thẩm quyền tham giaEMA, ICH, PIC/s kiểm tra và cấp giấy chứng nhận và được Cục Quản lý dược cậpnhật, công bố trên trang thông tin điện tử: https: //www.dav.gov.vn (trong mục:Quản lý giá thuốc TT về đấu thầu).

Cục Quản lý dược thông báo để Quý Sở Y tế biếtvà triển khai công tác đấu thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;- Cục trưởng (để b/c);- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;- Lưu: VT, GT (H)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng