BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/TCT-CS
V/v xử lý theo thủ tục khiếu nại

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.
(Đ/c: Lô C1, KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1713/CT-KTT1 ngày 7/6/2013 và công văn số 19609/CT-KTT1 ngày 14/6/2013 của Cục Thuế tỉnh BắcGiang vướng mắc về xử lý kết quả kiểm tra, công văn số 240613/CV-AC ngày24/6/2013 và công văn số 060913/CV-AC ngày 6/9/2013 của Công ty TNHH HosidenViệt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5, Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bắc Giangđã có Quyết định số 1509/QĐ-CT ngày 28/5/2013 v/v xử lý về thuế, xử phạt viphạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và Quyết định số 1628/QĐ-CT ngày 31/5/2013 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nướcđối với Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Trường hợp Công ty TNHH Hosiden Việt Namkhông đồng ý với các Quyết định xử lý nêu trên thì Công ty thực hiện theo Luậtkhiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế và Công ty đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân