TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3703/TCT-ĐTNN
V/v: nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 9828CT/ĐTNN ngày 6/9/2005 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kiểm tra tại Công ty TNHH Everton Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Bản qui định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì đối tượng không phải trả tiền thuê đất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không trực tiếp thuê đất của Nhà nước mà thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà kho hoặc thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng của các tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê lại đất;

Căn cứ Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì đối tượng phải nộp tiền thuê đất là tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh;

Trường hợp Công ty TNHH Everton Việt Nam thuê nhà xưởng của Công ty lương thực cấp I Lương Yên thì Công ty không phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước mà thanh toán tiền thuê đất cho Công ty lương thực cấp I Lương Yên. Công ty lương thực cấp I Lương Yên nếu là tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê lại đất thì tiền thuê đất đối với diện tích đất cho thuê sẽ do Công ty lương thực cấp I Lương Yên thực hiện nộp vào NSNN theo qui định, đồng thời Công ty cũng phải nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh này.

Trường hợp Công ty lương thực cấp I Lương Yên chưa nộp tiền thuê đất đối với diện tích cho thuê này thì Cục Thuế TP. Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu, đôn đốc Công ty lương thực cấp I Lương Yên phải nộp đủ vào NSNN theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến