BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3704/BNN-TCLN
V/v trả lời chất vấn của ĐBQH Quách Cao Yềm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Đại biểu Quốc hội Quách Cao Yềm;
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Ban công tác Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Giấy ghi chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII số 107/CV-KH8 ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Quốc hội, xin được trả lờinhư sau:

Câu hỏi:

Tôi xin chất vấn Bộ trưởng 3 vấn đềcụ thể sau đây:

1. Hiện nay chính sách khoán bảo vệrừng đang có sự khác nhau. Mức giao khoán bảo vệ rừng theo chương trình 661 là100.000 đồng/ha/năm, mức giao khoán bảo vệ rừng theo Quyết định 30a của Chínhphủ là 200.000 đồng/ha/năm đã tạo ra sự khác biệt trong chính sách và sự khôngcông bằng giữa người nghèo ở huyện giáp ranh với người sống ở huyện nghèo. ĐoànĐBQH tỉnh Kon Tum qua tiếp xúc cử tri đã 2 lần phản ánh lên Quốc hội nhưng chưađược trả lời.

Vậy Bộ trưởng có biết vấn đề nàykhông? Quan điểm của Bộ trưởng thế nào? Trách nhiệm tham mưu của Bộ trưởng vớiChính phủ để xử lý vấn đề này?

2. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ banhành Quyết định cho thí điểm giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộngđồng buôn, làng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.Qua 3 năm triển khai đã có những kết quả nhưng rất tiếc chưa có tổng kết, đánhgiá thì đã dừng việc thực hiện: Hậu quả là những chính sách đã triển khai,những mô hình đang thí điểm đã không còn nguồn lực để thực hiện và cũng khôngcó bài học hay kinh nghiệm nào được rút ra. Ở tỉnh Kon Tum đã triển khai việcthí điểm này và hiện nay đang gặp khó khăn để xử lý hậu quả.

Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm củaBộ trưởng về việc thí điểm này (kết quả, bài học) và có giải pháp gì để giúpcác địa phương đang thí điểm dở dang này?

3. Từ hai vấn đề nêu trên đây cùngvới một số chính sách về giao đất, giao rừng khoán bảo vệ rừng nói riêng, chínhsách về phát triển kinh tế lâm nghiệp nói chung thời gian qua chưa nhất quán,thiếu ổn định, không lâu dài và chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn (ngườidân sống với rừng còn khó khăn, rừng tiếp tục bị tàn phá…).

Xin Bộ trưởng cho biết Bộ đã có kếhoạch gì? Phương án nào để tham mưu cho Chính phủ có một chính sách toàn diện,ổn định, lâu dài với mục tiêu người dân miền núi được giàu lên từ rừng, rừngđược bảo vệ và phát triển?

Trả lời:

1. Về chính sách khoán bảo vệ rừng.

Chính phủ đã có Nghị quyết30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 về việc triển khai thực hiện Chươngtrình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện thuộc 20 tỉnh có sốhộ nghèo trên 50%, trong đó đối với việc khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặcdụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trungbình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000đồng/ha/năm thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước đối với các địa phương này. Tuynhiên, chính sách giao khoán bảo vệ rừng này lại khác với chính sách bảo vệrừng trong Chương trình 661 như ý kiến của Đại biểu Quốc hội đã nêu.

Vấn đề nêu trên, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất, kiến nghịvà tham mưu để thay đổi chính sách và tại Điểm 15 - Mục II (Nguyên tắc phân bổvốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, ngành trung ương)của Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư pháttriển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, trong đó quyđịnh “Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 200.000 đồng/ha/năm” (mức cụ thể doỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định).

2. Về Chương trình thí điểm giaođất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng và hộ đồng bào dân tộc thiểu sốở các tỉnh Tây Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giaorừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồngbào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên. Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh xây dựng các đề án và triểnkhai thực hiện.

Sau gần 3 năm thực hiện, ngày18/6/2008, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và PTNT đãphối hợp với các tỉnh và một số Bộ, ngành Trung ương tổ chức hội nghị sơ kếttình hình thực hiện Quyết định trên. Tại Hội nghị này, các đại biểu thống nhấtnhận định rằng, việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng trong 3 năm thì chưa đủ cơ sởđánh giá tổng quát về mặt hiệu quả mang lại, mà chỉ đánh giá được những tácđộng ban đầu và rút ra được một số biện pháp triển khai tiếp theo, cụ thể:

- Việc giao rừng, khoán bảo vệ rừngtheo Quyết định số 304 đã giảm được sức ép về đất sản xuất nông nghiệp, hạn chếtình trạng tranh chấp, xâm lấn đất đai; người dân nhận rừng là đối tượng hộinghèo đã được hỗ trợ lương thực, nên bước đầu đời sống đã được cải thiện.

- Việc giao rừng, khoán bảo vệ rừngphải chú trọng đến cộng đồng, không chỉ chọn những hộ nghèo mới được giao rừnghoặc khoán bảo vệ rừng sẽ gây mâu thuẫn trong cộng đồng.

- Phải ưu tiên giao, khoán bảo vệrừng cho người dân những khu rừng có chất lượng tốt, gần dân thì mới có hiệuquả.

- Vai trò của các cấp chính quyền ởđịa phương đặc biệt là cấp xã và thôn, bản là rất quan trọng, ở đâu các cấpchính quyền thực sự quan tâm vào cuộc thì việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng chongười dân mới mang lại hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và nhữngbài học rút ra trong cuộc họp sơ kết, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cáctỉnh Tây Nguyên tiếp tục triển khai Quyết định số 304; trong đó có lồng ghépvới đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010” của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL ngày20/9/2007.

Mặt khác, ngày 05/2/2008, Thủ tướngChính phủ có Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chínhsách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đếnnăm 2010, trong đó xác định tiếp tục thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao rừng, khoánbảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộcthiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, BộNông nghiệp và PTNT đã dự kiến sau năm 2010 mới tiến hành tổng kết tình hìnhthực hiện Quyết định số 304 và đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn2007 - 2010” để rút kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng chính sách phù hợp,trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng.

Khó khăn của tỉnh Kon Tum tập trungvào công tác giải ngân. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Tài chính, BộKế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Kon Tum được sử dụngkinh phí còn tồn đọng như đề xuất của tỉnh.

3. Về định hướng bảo vệ và pháttriển rừng trong giai đoạn tới.

Nhằm duy trì, bảo vệ và phát triểnvốn rừng hiện có, sau khi kết thúc Chương trình 661, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ, ngành chức năng xây dựng “Chương trìnhbảo vệ và phát triển rừng” với mục tiêu “Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triểnvà sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷlệ đất có rừng từ 39,5% vào năm 2010, lên 42% vào năm 2015; đảm bảo có sự thamgia rộng rãi hơn của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào phát triểnlâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xãhội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịchvụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thônmiền núi và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng”. Để thực hiện được mục tiêutrên các nhiệm vụ chủ yếu sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: quy hoạch đất lâmnghiệp; kiểm kê, thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; giao đất, giaorừng; tổ chức quản lý rừng; đổi mới Lâm trường Quốc doanh và các hoạt động nhằmbảo vệ rừng, bảo tồn rừng và phát triển rừng.

Xin cảm ơn Đại biểu đã quan tâm đếncác vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn và hỗ trợ cho Bộ chúng tôi hoànthành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát