BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3704/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Keppel Land Watco I.
(66 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 295/KLW ngày 10/4/2015 của Công ty TNHH Keppel Land Watco I (Công ty KLW)về chính sách thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài đối với lãi tiền vay trong việcáp dụng nội dung hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước khi thực hiện các quy địnhpháp luật. Về vấn đề này sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về chính sách áp dụng đốivới lãi tiền vay phát sinh tại Hợp đồng vay ngày 12/3/2001 của Nhà thầu nướcngoài

Ngày 17/4/2013, Tổng cục Thuếban hành công văn số 1256/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vềchính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay của Nhà thầu nước ngoài. Đề nghị Côngty KLW căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 1256/TCT- CS nêu trên đểthực hiện nộp đầy đủ số tiền thuế truy thu thuế TNDN đối với Nhà thầu nướcngoài theo Quyết định Xử lý vi phạm hành chính của Cơ quan thuế.

2. Về xử lý vi phạm hànhchính theo Biên bản thanh tra, Kết luận

thanh tra của Cục Thuế TP HồChí Minh

Căn cứ Điều 4Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 10/6/2013 quy định về những trường hợpkhông xử phạt vi phạm hành chính: " 1. Các trường hợp theo quy địnhtại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trường hợp khai sai, người nộpthuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trướcthời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụsở người nộp thuế."

Điều 11 Luật xử phạt vi phạmhành chính quy định về các trường hợp

không xử phạt vi phạm hànhchính bao gồm:

1. Thực hiện hành vi vi phạmhành chính trong tình thế cấp thiết;

2. Thực hiện hành vi vi phạmhành chính do phòng vệ chính đáng;

3. Thực hiện hành vi viphạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

4. Thực hiện hành vi vi phạmhành chính do sự kiện bất khả kháng;

5. Người thực hiện hành vi viphạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hànhvi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy địchtại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này."

Căn cứ điểm akhoản 1 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 về quản lý thuếhướng dẫn về các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế: "a) Người nộpthuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thời hạn gia hạn nộp thuế, thờihạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lývi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quannhà nước có thẩm quyền."

Tại công văn số 757/TCT-PC ngày06/3/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợpngười nộp thuế kê khai xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơquan thuế: Đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác địnhnghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu dẫn đến việckê khai thiếu thuế theo quy định của pháp luật thì phải xác định là do lỗi củacơ quan thuế. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơquan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụthuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưngngười nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế.

Căn cứ theo quy định tại cácvăn bản nêu trên và tình hình thực tế của Công ty KLW thực hiện việc kê khai,xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyềnthì không xử phạt đối với hành vi khai sau Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiềnthuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuếđể xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiềnthuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đứng thông báo củacơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Côngty TNHH Keppel Land Watco I biết và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để đượchướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Vụ CST, PC, TCNH-BTC;
- Cục QLN&TCĐN-BTC;
- Vụ PC, TTr-TCT;

-
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn