BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời Công văn số 953/CT-QLĐ ngày07/4/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc miễn tiền thuê đất, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1) Miễn tiền thuê đất trong thờigian xây dựng cơ bản:

- Tại khoản 3, Điều 14 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước:"3. Trong thời gianxây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiềuhạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuêtheo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó trường hợp không thể tínhriêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựngđược tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất."

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:“2.Mỉễntiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đượccấp có thẩm quyền phê duyệt những tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyếtđịnh cho thuê đất. . . . "

- Tại khoản 3, Điều 12 Thông tưsố 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước quy định:

"3. Trường hợp ngày bắtđầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hànhnhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đấtmới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quyđịnh khác theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ."

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đấtđể thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự, đã được cơ quanthuế tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, từ 01/7/2009 đến01/11/2011. Tuy nhiên đã quá thời hạn Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụngtheo Giấy chứng nhận đầu tư (tháng 01/2012), các hạng mục công trình chưa hoànthành, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư SàiGòn- Đà Nẵng đang làm thủ tục chuyển nhượng lại dự án cho đơn vị khác thực hiệnthì căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết như sau:

- Trường hợp tại thời điểm làm thủtục chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng có đủ hồ sơ chứng minhviệc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo hồsơ thiết kế đã được phê duyệt thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xâydựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp, Công ty không có đủhồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sửdụng thì không được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và phảinộp tiền thuê đất đã được tạm miễn (nếu có) vào Ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tại thời điểm chuyểnnhượng, các hạng mục công trình của dự án xây dựng chưa hoàn thành bàn giao đưavào sử dụng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được cơ quan có thẩm quyền chophép chuyển nhượng cho đơn vị khác tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơbản thì đơn vị nhận chuyển nhượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theoquy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP .

2) Về các nội dung kiến nghị giảiquyết vướng mắc nêu tại Công văn số 537/CT-QLĐ ngày 13/2/2015 của Cục Thuế thànhphố Đà Nẵng gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản), Bộ Tài chính đã tổng bóp ýkiến phản ánh từ các địa phương và có Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướngdẫn một số nội dung về miễn giảm tiền thuê đất; Đề nghị Cục Thuế nghiên cứuCông văn số 7810/BTC-QLCS để triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế. được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PS, QLCS, CST;

-
Vụ PC;
- Lưu: VT,
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCHPHÓ VỤ TRƯỞNGNgô Văn Độ