BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3706/TCHQ-GSQL
V/v nơi mở tờ khai xuất SXXK, xuất GC vào doanh nghiệp chế biến xuất tại KCX, KCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục nhận được báo cáo của một số Cục hải quan địa phương phản ánh vướng mắc về nơi mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm thuộc loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu và gia công cho thương nhân nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất tại Khu chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục tạm thời hướng dẫn thực hiện như sau:

Khi xuất khẩu sản phẩm thuộc loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu hoặc gia công vào doanh nghiệp chế xuất tại Khu chế xuất, doanh nghiệp được mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu (đối với SXXK) và Chi cục Hải quan nơi theo dõi quản lý hợp đồng gia công (đối với xuất gia công).

Thủ tục Hải quan đối với sản phẩm xuất khẩu vào Khu chế xuất giữa Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và Chi cục Hải quan Khu chế xuất thực hiện theo quy định hàng chuyển cửa khẩu.

Tổng cục hướng dẫn để Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện được thống nhất./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh