BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------------

Số: 3707/BGDĐT-PC

V/v: Hướng dẫn triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban điều hành Đề án và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2010 và giai đoạn 2010-2012, một số tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Các Bộ, ngành quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chủ động triển khai Đề án theo quy định tại điểm g khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phù hợp nhiệm vụ và nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết và gửi báo cáo về Ban Điều hành Đề án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo kết quả thực hiện năm 2010 về Ban điều hành Đề án trước 15/12/2010).

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai Đề án theo quy định tại điểm h khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn, gắn với kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung, chương trình, bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ và thực hiện chính sách đối với giáo viên giáo dục pháp luật trong nhà trường theo quy định;

>> Xem thêm:  Mua đất bán đấu giá làm sao để tiến hành thủ tục sang tên được ? Cách hủy hợp đồng mua bán đất ?

- Chỉ đạo các trường sư phạm, cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên Pháp luật, Giáo dục công dân đáp ứng nhu cầu thực tế ở địa phương;

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết và gửi báo cáo về Ban Điều hành Đề án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo kết quả thực hiện năm 2010 về Ban điều hành Đề án trước 15/12/2010).

3. Trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai, các Bộ, ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch khung của Ban điều hành Đề án (gửi kèm theo) và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Đề án triển khai công việc cụ thể để thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Ban Điều hành Đề án (Thường trực Ban điều hành Đề án tại Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điện thoại 04-3 6230482, email: [email protected], ) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng ( để báo cáo);

- TTTT Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ ( để b/c);

- Các thành viên BĐH Đề án (để t/h);

- Các thành viên Tổ TK BĐH Đề án (để t/h);

- Các Sở GD&ĐT (để t/h);

- Lưu VT, KHTC, PC

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Quang Quý

>> Xem thêm:  Mua đất làm lối đi ra đường công cộng ? Bán đất có cần phải hỏi ý kiến của các con hay không ?