BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/BGDĐT-TCCB
V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Các đại học, học viện,trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 2347/BNV-TLngày 27/6/2014 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cácchế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bộ Giáo dục và Đàotạo yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chế độphụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quảnlý theo Đề cương và Biểu mẫu gửi kèm.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về BộGiáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 để nghiên cứu tổng hợp gửiBộ Nội vụ (đề nghị gửi kèm file về địa chỉ [email protected]).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- L
ưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNHHÌNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC
(Kèm theo công văn số 3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ GDĐT)

I. Về các chế độ phụ cấp lương:

1. Đề nghị báo cáo, đánh giá nhữngmặt được, mặt hạn chế trong các quy định về: đối tượng hưởng phụ cấp, điều kiệnáp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp của từng loại phụ cấp lương đối vớicác đối tượng thuộc phạm vi quản lý, gồm:

1.1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

1.2. Phụ cấp thâm niên vượt khung;

1.3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danhlãnh đạo;

1.4. Phụ cấp khu vực;

1.5. Phụ cấp đặc biệt;

1.6. Phụ cấp thu hút;

1.7. Phụ cấp lưu động;

1.8. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

1.9. Phụ cấp thâm niên nhà giáo;

1.10. Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

1.11. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

1.12. Phụ cấp trách nhiệm công việc;

1.13. Phụ cấp công tác lâu năm ởvùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

1.14. Phụ cấp công vụ;

1.15. Phụ cấp khác (nếu có).

2. Tổng hợp số người được hưởng, mứcvà quỹ tiền phụ cấp của các loại phụ cấp lương đã nêu tại Khoản 1 Mục I theoBiểu mẫu (gửi kèm theo).

II. Về trả thu nhập tăng thêm chongười lao động:

Đề nghị báo cáo, đánh giá những mặtđược, mặt hạn chế về thực hiện quy định chi trả thu nhập tăng thêm cho ngườilao động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Nguồn đảm bảo tiền lương, phụcấp lương:

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước;

2. Kinh phí từ nguồn thu sự nghiệptheo quy định của Nhà nước.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sungđối tượng, điều kiện áp dụng, mức hưởng, cách chi trả phụ cấp lương, thu nhậptăng thêm cho người lao động và hệ số tiền lương tăng thêm hiện hành trong mốitương quan giữa các ngành, nghề; lý do đề xuất./.


Đơn vị:

TỔNG HỢP CÁC CHẾ ĐỘ PHỤCẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tháng 6 năm 2014

(Kèm theo công văn số3707/BGDĐT-TCCB ngày 17/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Nội dung

Tổng số người trong danh sách trả lương

Tiền lương theo ngạch, bậc chức danh

Các chế độ phụ cấp lương

Ghi chú

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (1)

….

Phụ cấp thâm niên nhà giáo (1.9)

Chế độ phụ cấp khác (nếu có)

Tổng quỹ phụ cấp lương (Triệu đồng)

Hệ số lương bình quân

Quỹ tiền lương (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

Số người được hưởng

Hệ số phụ cấp bình quân

Quỹ phụ cấp (Triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

I

Đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội

Đối tượng hưởng lương trong đơn vị sự nghiệp

1.

Công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp

 - Công chức

 - Viên chức

2.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt

3

 Người lao động theo chế độ hợp đồng lao động ngoài số lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

*

Tổng cộng

* Ghi chú:

- Cột (3): Ghi tổng số người trongdanh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột (4): Ghi bình quân hệ số lươngcủa tổng số người trong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm viquản lý.

- Cột (5): Ghi tổng số tiền lươngtheo ngạch, bậc chức danh được hưởng của tổng số người trong danh sách trả lươngtháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

- Cột "Các chế độ phụ cấp lương"là bao gồm các loại phụ cấp phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượtkhung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp khu vực;phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công táclâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp thăm niênnhà giáo. Ví dụ về phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

 + Số người được hưởng phụ cấp chứcvụ lãnh đạo tại cột (6) là tổng số người được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạotrong danh sách trả lương của tháng 6 năm 2014 thuộc phạm vi quản lý.

 + Hệ số phụ cấp bình quân phụ cấpchức vụ lãnh đạo tại cột (7) là tổng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo chia cho sốngười được hưởng phụ cấp tại cột (6).

 + Quỹ phụ cấp chức vụ lãnh đạo tạicột (8) là tổng số tiền phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đối tượng hưởng thuộc phạmvi quản lý bằng số người được hưởng (cột 6) x hệ số phụ cấp bình quân (cột 7) xmức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.