BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3707/TCHQ-KTTT
V/v mã số, thuế suất NK máy in phim X-Quang

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1925/HQTP .NV ngày 18/6/2003 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc khiếu nại mã số máy in phim X-Quang của công ty trang thiết bị kỹ thuật Y tế nhập khẩu theo tại tờ khai số 5144/NKD-KV4 ngày 14/4/2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải Chương 90, danh mục HS của Tổ Chức Hải quan thế giới;

Máy sử dụng tia phóng xạ X-quang, có hoặc không dùng cho mục đích y học, giải phẫu, nha khoa hay thú y, kể cả máy chụp phim, soi hay chữa bệnh bằng phóng xạ phân loại tại nhóm 9022; Phụ tùng và đồ phụ trợ của loại máy trên thuộc mã số 9022.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Yêu cầu cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu máy in phim X-quang thuộc tờ khai trên, nếu xác định được hàng nhập khẩu là bộ phận phụ trợ thiết yếu cho máy chụp X-quanh, không tách rời máy X-quang và không thể sử dụng cho in công nghiệp, điện ảnh hoặc in khác thì phân loại theo nhóm 9022. Trường hợp chưa đủ cơ sở thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung xác nhận của Vụ trang thiết bị-Bộ Y tế để áp mã số tính thuế và giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn