BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3708/LĐTBXH-TL
V/v Điều chỉnh luỹ thoái ĐGTL năm 2004 của TCT Cao su VN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2078/TCT-LĐTL ngày 11/10.2004 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2004 của Tổng công ty, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động tăng, để bảo đảm mối quan hệ giữa tiền lương và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng công ty Cao su Việt Nam được điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng