BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3708/TCT-DNL
V/v: Tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thươngViệt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 2209/VCB-THCĐKT ngày 18/6/2015 củaNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vướng mắc về tỷ lệ phân bổthuế GTGT đầu vào được khấu trừ.Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trên cơ sở Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày03/6/2008 của Quốc hội, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT vàThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3276/TCT-DNL ngày 26/8/2010 trảlời Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về tính tỷ lệ phân b đxác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuếGTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ không sửa đổinội dung này. Do đó, đề nghị Ngân hàng tiếp tục giải trình với Kiểm toán Nhà nướckhi kiểm toán năm 2014 theo quy định pháp luật thuế GTGT và hướng dẫn cụ th tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thươngViệt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST, TCNH - BTC;
-
Vụ: CS,KK,PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn