ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3708/UBND-ĐT
Về lập, thẩm định và xét duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2006

Kính gửi:

- Hội đồng Thẩm định Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố;
- Các Sở ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
- Công ty Điện lực thành phố;
- Bưu điện thành phố;
- Các Khu Quản lý giao thông đô thị;
- Các Ban QLDA khu vực các quận - huyện.

Xét đề nghị củaSở Tài chính (Công văn số 3849/STC-BVG ngày 11 tháng 5 năm 2006) về lập, thẩmđịnh và xét duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹthuật thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;

Uỷ ban nhân dânthành phố có ý kiến chỉ đạo về công tác lập, thẩm định và xét duyệt Phương ánbồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầutư trên địa bàn thành phố được quy định như sau:

1. Về nguyêntắc bồi thường:

1.1. Mức chiphí bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có kết cấu, tiêu chuẩnkỹ thuật tương đương với công trình cần di dời.

- Công trình cótiêu chuẩn kỹ thuật tương đương là công trình có quy mô, kết cấu và tính năngkỹ thuật giống như hiện trạng công trình cần di dời.

- Giá trị xâydựng mới là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình có kết cấu, tiêuchuẩn kỹ thuật tương đương và được xác định theo giá hiện hành tại thời điểmthẩm định xét duyệt phương án bồi thường.

1.2. Công trìnhhoặc hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật có thể tháo rời, di chuyển,lắp đặt lại và tiếp tục sử dụng được thì khi cần di dời - tái lập chỉ tính bồithường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vậnchuyển, lắp đặt.

1.3. Công trìnhkhông còn sử dụng được thì không được bồi thường.

2. Bố cục vànội dung phương án bồi thường, hỗ trợ:

2.1. Nêu các cơsở pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, các hồ sơ liên quan đến công trình hạtầng kỹ thuật phải di dời; tóm tắt quy mô hiện trạng của công trình. Nêu cụ thểvề giá trị đầu tư ban đầu và giá trị đã khấu hao theo so sách của công trìnhphải di dời đến thời điểm thực hiện việc di dời.

2.2. Xác địnhtổng chi phí bồi thường, hỗ trợ theo công thức sau:

Tổng chi phíbồi thường, hỗ trợ = (1) + (2) + (4) - (3); trong đó:

- (1) là chiphí bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời có thể hoặc không thểtháo rời, di chuyển, lắp đặt lại theo nguyên tắc bồi thường nói trên.

- (2) là chiphí di dời tạm thời nếu có.

- (3) là giátrị vật tư, thiết bị thu hồi theo quy định.

- (4) là chiphí khảo sát và các khoản chi khác có liên quan đến việc lập, thẩm định phươngán bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

3. Về tổchức thực hiện:

3.1. Chủ đầu tưdự án có trách nhiệm:

- Khi tiến hànhkhảo sát lập Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư phải thông báo ngay bằng văn bảncho các đơn vị quản lý chuyên ngành của các công trình hạ tầng kỹ thuật cần didời về phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án và các hồ sơ liên quan để cùngchuẩn bị kế hoạch, nguồn vốn và thực hiện di dời.

- Phối hợp, hỗtrợ đơn vị quản lý chuyên ngành trong quá trình khảo sát lập hồ sơ bồi thườngvà tổ chức thực hiện.

- Kiểm tra xácnhận khối lượng di dời của các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quyhoạch xây dựng dự án chính.

- Xem xét,trình cơ quan thẩm quyền xét duyệt tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ dođơn vị quản lý chuyên ngành lập theo đúng quy định tại Điểm 2.2 nói trên.

- Hợp đồng vàtổ chức chi trả (một lần) tiền bồi thường, hỗ trợ cho đơn vị quản lý chuyênngành công trình phải di dời theo phương án bồi thường, hỗ trợ (không có dựphòng phí) được cơ quan thẩm quyền xét duyệt.

3.2. Đơn vịquản lý chuyên ngành của công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời có trách nhiệm:

- Lập phương ánbồi thường, hỗ trợ di dời và tổ chức thực hiện việc di dời giải phóng mặt bằngđối với công trình theo đúng thủ tục và thời gian quy định.

- Cung cấp toànbộ hồ sơ có liên quan cho chủ đầu tư dự án chính.

- Đầu tư xâydựng lại công trình mới theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chịu tráchnhiệm về khối lượng công trình phải di dời.

- Được sử dụnglại toàn bộ vật tư, thiết bị thu hồi sau khi đã khấu trừ giá trị thu hồi vào dựtoán bồi thường, hỗ trợ.

3.3. Tráchnhiệm của các sở quản lý chuyên ngành kỹ thuật (Sở Công nghiệp, Sở Bưu chính -Viễn thông, Sở Giao thông - Công chính ... ):

- Xác định côngtrình hoặc hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật được bồi thường, hỗ trợ khiphải di dời; công trình hoặc hạng mục công trình chỉ được bồi thường chi phítháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt;công trình hoặc hạng mục công trình không được bồi thường, hỗ trợ khi phải didời theo quy định.

- Xây dựng,hướng dẫn cho các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật về quy trình thựchiện và phương pháp lập dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy địnhchuyên ngành.

- Xác định giátrị vật tư, thiết bị thu hồi theo quy định và khấu trừ ngay trong Hồ sơ dự toánchi phí bồi thường, hỗ trợ cho đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật phải didời.

- Phê duyệt dựtoán chi phí bồi thường do chủ đầu tư dự án trình trong vòng 20 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.4. Tráchnhiệm của Sở Tài chính:

- Phê duyệtPhương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi cácsở quản lý chuyên ngành phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ theo quyđịnh trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Tổ chức hướngdẫn các đơn vị có công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời thuộc thành phố quảnlý, lập thủ tục ghi tăng, giảm tài sản cố định đối với công trình đã di dời -tái lập, báo cáo đề xuất với Bộ Tài chính hướng dẫn đối với các đơn vị có côngtrình hạ tầng kỹ thuật phải di dời - tái lập thuộc Trung ương quản lý./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua