BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 371/BXD-KHTC
V/v: báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn , tài sản nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Doanh nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện Nghị quyết số 28/2008/NQ-QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội vềChương trình hành động giám sát của Quốc hội trong năm 2009 và Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH12 ngày 30/12/2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về “Việc thựchiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tậpđoàn, tổng công ty nhà nước”.
Căn cứ theo Công văn số 350/VPQH-TH ngày 25/02/2009 của Văn phòng Quốc hội vềviệc chuẩn bị báo cáo đến Đoàn giám sát Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Bộ Xây dựngyêu cầu Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ báo cáo tình hình và kết quả thực hiệnviệc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại đơn vị từ 01/01/2006 đến31/12/2008 theo những nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá tình hình huy độngnguồn vốn, tài sản nhà nước để thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất – kinhdoanh, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá tính hiệu quả hoạtđộng của đơn vị thông qua việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

- Đánh giá tình hình đầu tư vốnvào doanh nghiệp khác. Trong đó cần làm rõ tình hình đầu tư vốn vào các lĩnhvực có độ rủi ro cao như tài chính, ngân hàng, bất động sản...

- Đánh giá tình hình quản lý, sửdụng tài sản nhà nước. Tập trung chủ yếu tài sản là bất động sản.

- Những yêu cầu, kiến nghị về cơchế, chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại đơnvị.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (VụKế hoạch - Tài chính) trước ngày 10 tháng 4 năm 2009, để tổng hợp báo cáo Uỷban thường vụ Quốc hội và Đoàn giám sát của Quốc hội ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn