TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CP SX DV XNK Hà Nội
Địa chỉ: V4, lầu 5, Chung cư Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, P.1, Q.4
Mã số thuế: 0306695214

Trả lời văn bản ngày 26/12/2014 của Côngty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ngoại tỉnh, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế:

+ Tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 quyđịnh về khai thuế GTGT:

“. . .

Trường hợp người nộp thuế có dự ánđầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thànhphố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động,chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khaithuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóngtrụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự ánđầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trịgia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyếtđịnh thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đểthay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiềuđịa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của phápluật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tàikhoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lýdự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơiđăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàntất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh làchủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giátrị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàngiao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộpthuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quảnlý trực tiếp.

Ví dụ 27: Doanh nghiệp A có trụ sởchính tại Hà Nội, có dự án đầu tư tại Hải Phòng, đồng thời có thành lập BanQuản lý dự án hoặc chi nhánh tại Hải Phòng để thay mặt người nộp thuế trực tiếpquản lý dự án đầu tư này; Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh có con dấu theo quyđịnh của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kếtoán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuếthì Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quanthuế tại Hải Phòng.

. . .”

+ Tại Khoản 5 điều 10 quy định khaibổ sung hồ sơ khai thuế:

“Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khaithuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quanthuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

. . .”

Trường hợp Công ty theo trình bày vàtài liệu đính kèm: Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại LôA18-B Cụm công nghiệp thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đượcSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh,mã số Chi nhánh: 0306695214-002, đăng ký lần đầu ngày 10/10/2013. Ngày 18/3/2014Công ty (Chi nhánh) được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xây dựngcông trình Nhà máy chế biến nông sản tại địa chỉ trên thì Chi nhánh phải lập hồsơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư với cơ quan thuế tại Bình Dương. Trường hợpCông ty đã kê khai chưa đúng thì được khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuếtheo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
4361 – 323520/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga