BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 371/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 8023/HQHP-PNV ngày 29/12/2009 của CụcHải quan thành phố Hải Phòng về đề nghị miễn thuế nhập khẩu vật liệu, thiếtbị... nhập khẩu của Dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chínhphủ; căn cứ Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tảichuyên dùng, vật tư xây dựng... trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theoThông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch đầu tư thì: Trường hợphàng hoá nhập khẩu cho Dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La là que hàn điện,sơn, cáp điện... theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công vănsố 8023/HQHP-PNV ngày 29/12/2009 nói trên thuộc Danh mục thiết bị, máy móc, phụtùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước, vật tư xây dựng...đã sản xuất được thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu Đề nghị CụcHải quan Hải Phòng thực hiện thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biếtvà thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông