VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3711/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXD công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (côngvăn số 1738/UBND-XD ngày 15 tháng 4 năm 2013) về việc điều chỉnh tổng mức đầutư các dự án đầu tư xây dựng công trình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mauthực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trìnhtheo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng,Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ