BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3712/BNN-XD
V/v cử thành viên tham gia Hội đồng NTNN các công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Căncứ Quyết định số 68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việcthành lập Hội đồng NTNN các công trình xây dựng.
Căn cứ Công văn số 1451/HĐNTNN ngày 21/7/2006 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thuNhà nước các công trình xây dựng về việc cử thành viên tham gia Hội đồng NTNNcác công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tiếp tục thamgia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các thànhviên tham gia Hội đồng kể từ ngày 01/10/2010 như sau:

- Ông Hoàng VănThắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Ông NguyễnVinh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình: Ủy viên Hội đồng.

Đề nghị Chủ tịchHội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Cục Giám định NN về CLCTXD-Bộ XD;
- Cục XD;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám